Historie


"Historie van de dorpshuizen in Friesland en van Us Doarsphûs"


 

1947

In de Nederlandse Staatscourant van woensdag 29 october 1947 no 209. staat het als volgt:  

 

Art. 2:  

De vereeniging heeft, zoneder het oognmerk van winst te behalen, ten doel het exploiteren van een aan te koopen of te stichten gebouw, voorzien van de benoodigde localiteiten ten behoeve van vergaderingen,cursussen, enz, het inrichten van een badhuis met bijbehooren , een magazijn enz. ten dienste van het Groene Kruis en andere door de vereeniging goed te keuren bestemmingen.

Zij tracht dit doel te bereiken door:


  1. 1.het houden van vergaderingen;

  2. 2.het richten van verzoekschriften tot dfe bevoegde autoriteiten;

  3. 3.het maken van propaganda;

  4. 4.andere wettige middelen,welke aan het doel der vereeniging bevorderlijk kunnen zijn. 


1948

In 1948  is de vereniging in bovenstaand pand gestart.De heer Vellinga van Doarpswurk gaf ons in 2008 de volgende achtergrondinformatie over het ontstaan van de dorpshuizen en welke taken de dorpshuizen hadden na de oorlog. Wat maakt dorpshuizen nu zo bijzonder? In het stuk “Doarphûzen, klopjend hert van it Fryske plattelân”staat het volgende:

“Dorpshuizen vormen de spiegel van een steeds veranderende plattelandssamenleving. De aard van de activiteiten en de in het dorpshuis ondergebrachte voorzieningen veranderen naar gelang de behoeften van de dorpsbewoners. Centraal staat de ruimte die dorpshuizen bieden om samen te komen en samen activiteiten te organiseren.
In Wergea maakte men al tijdens de oorlog plannen over wat er na de bevrijding aan volksontwikkeling gedaan zou kunnen worden. Dadelijk na de bevrijding werd een ‘Vereniging Dorpsgebouw te Warga ‘opgericht. Alle plaatselijke verenigingen sloten zich er bij aan. Met behulp van schenkingen en renteloze leningen van mensen uit de dorpsgemeenschap en daarbuiten kon in 1948 een voormalig dorpscafé ( Leeuwarderweg 1) worden aangekocht. Na restauratie en bouwkundige aanpassingen werd in 1948 Us Doarpshûs officieel geopend. Blijkens de statuten had men voor ogen:


  1. het verspreiden van nuttige en maatschappelijke kennis.

  2. het aanvullen der algemene verstands-en gemoedsontwikkeling.

  3. het veredelen van de ontspanning.

  4. het versterken van de onderlinge band tussen bewoners van Wergea en omgeving. “


1951

In een rapport van de stichting Friesland voor maatschappelijk werk lezen we het volgende over het dorpshuis in het jaar


1951


‘Behalve een badhuis, waarvan op vrijdag en zaterdag een zeer intensief gebruik wordt gemaakt is in


het dorpshuis nog ondergebracht een magazijn van het Groene Kruis, het consultatiebureau voor de plaatselijke arts en de schoolarts, benevens de woning van de conciërge-beheerder.
Het bestuur werd bij de oprichting gevormd uit afgevaardigden van de verenigingen,waarin alle godsdienstige en politieke stromingen vertegenwoordigd zijn. Voor het cursuswerk beschikte de vereniging over een leiderscorps van 24 personen. Verder werd er een damescommissie ingesteld,die het bestuur met raad en daad terzijde stond en een culturele commissie, welke in het bijzonder is belast met het organiseren van lezingen van volwassenen.’

Zie voor meer historische informatie over de dorpshuizen de site www.doarspwurk.nl


1980

Op 29 augustus 1980 was de feestelijke opening naar de huidige locatie aan de Nieuwe Weg. Het oude pand voldeed niet meer aan de eisen van de tijd. Daar de grote zaal nu gelijkvloers kwam, werd Us Doarpshûs toegankelijker voor een breed publiek.

In de afgelopen jaren heeft het pand regelmatig een update ondergaan. De doelstelling van de vereniging is aangepast. Er is geen verplichting meer voor het inrichten van een badhuis of het houden van een magazijn. Het bestuur probeert, binnen de beschikbare middelen het onderhoud en de exploitatie zo goed mogelijk te doen. Zolang er vraag is en blijft naar de accommodatie, houdt het dorpshuis een belangrijke plaats in het dorp.


2009

Viering van het 60-jarige bestaan van de vereniging Us Doarpshûs.

 

Over ons

            Bestuur

            Jeugdwerk

            Historie

            Doelstelling

Agenda

Onze arrangementen

Foto's

Contact

Filmkafé Bagdad